ایمیل :

S.Yektaparast@Speaking-House.com

استاد سجاد یکتاپرست

  • کارشناس مترجمی انگلیسی دارای مدارک CAE, TTC ,FCE
  • دارای ۴ سال سال سابقه تدریس در دوره های ویژه بزرگسالان
  • کتب تدریس شده:
  • American English File
  • Summit
  • Family and Friends
  • Touch Stone
  • Oxford word Skill
  • Oxford Verb Phrasal and Idioms
  • Top Notch
  • کتب دانشگاهی:
  • Speak English as you go
  • Letter Writing By Collins