ایمیل :

S.Yektaparast@Speaking-House.com

استاد سجاد یکتاپرست

 • کارشناس مترجمی انگلیسی دارای مدارک CAE, TTC ,FCE
 • دارای ۴ سال سال سابقه تدریس در دوره های ویژه بزرگسالان
 • کتب تدریس شده:
 • American English File
 • Summit
 • Family and Friends
 • Touch Stone
 • Oxford word Skill
 • Oxford Verb Phrasal and Idioms
 • Top Notch
 • کتب دانشگاهی:
 • Speak English as you go
 • Letter Writing By Collins