ویدیو های TOP NOTCH 3

ویدیو های آموزشی کتاب Top Notch 3 را می توانید در این قسمت تماشا کنید.

برای بزرگنمایی تصویر بعد از کلیک کردن روی گزینه پخش، گزینه “تمام صفحه” را از گوشه صغحه ی پلیر انتخاب کنید.

ویدیو ۱ – درس ۲ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۱ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۱ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۳ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۳ – درس ۲ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۲ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۴ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۴ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۳ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۵ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۵ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۳ – درس ۴ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۶ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۶ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۳ – درس ۵ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۳ – درس ۷ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۷ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۷ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۹ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۸ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۸ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۱ – درس ۱۰ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۳ – درس ۹ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۹ تاپ ناچ ۳

ویدیو ۲ – درس ۱۰ تاپ ناچ ۳

دیگر خبرها