ویدیو های TOP NOTCH 2

ویدیو های آموزشی کتاب Top Notch 2 را می توانید در این قسمت تماشا کنید.

برای بزرگنمایی تصویر بعد از کلیک کردن روی گزینه پخش، گزینه “تمام صفحه” را از گوشه صغحه ی پلیر انتخاب کنید.

ویدیو ۱ – درس ۲ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۱ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۱ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۳ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۳ – درس ۲ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۲ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۴ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۳ – درس ۲ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۳ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۵ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۵ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۴ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۷ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۶ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۶ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۸ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۳ – درس ۷ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۷ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۹ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۹ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۸ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۲ – درس ۱۰ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۱ – درس ۱۰ تاپ ناچ ۲

ویدیو ۳ – درس ۹ تاپ ناچ ۲

دیگر خبرها